Zakázka: Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokošť

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1601
Systémové číslo: P18V00000190
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 61717042
Datum zahájení: 05.04.2017
Nabídku podat do: 21.04.2017 00:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení železniční zastávky Veselí nad Moravou - Milokošť
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru při realizaci výše uvedené stavby podle Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 včetně zpracování nákladové části projektu stavby podle Směrnice GŘ SŽDC č.20/2004 a provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Zhotovitel projektu stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně zajištění všech vyžadovaných podkladů a příloh (vč. majetkoprávních na základě plné moci). Součástí díla je i podání žádosti o stavební povolení a poskytnutí součinnosti pro vydání stavebního povolení. Správní poplatek za správní řízení bude hrazen objednatelem (SŽDC s.o.) Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv o právu provést stavbu (či jiných obdobných smluv - § 110 stavebního zákona a vyhl. 503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků, všech potřebných dokladů a podkladů k vydání stavebního povolení dle zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.


Projekt stavby bude zpracován v souladu s Vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a Směrnicí GŘ SŽDC č.11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních dodatkem“ č.j. 13511/06-OP.

Část „Náklady“ bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC č.20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI.

Soupis stavebních prací a Výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Projekt stavby bude zpracován dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb drah. Projekt musí odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních akcí hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č.j.: 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. Dále je nutno respektovat posuzovací a schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby.

V projektu stavby bude aplikován zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pokud u této zakázky bude stanovena činnost koordinátora BOZP, slouží jako podklad příloha – Specifikace činnosti koordinátora BOZP.

Součástí zakázky je i autorský dozor projektanta. Rozsah výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby je dán Specifikací rozsahu autorského dozoru, který je přílohou této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 965 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlážděná 1003/7,
110 00
Praha 1

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy