Veřejná zakázka: Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo), Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) a Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14646
Systémové číslo: P24V00000468
Evidenční číslo zadavatele: 61824077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022060
Datum zahájení: 14.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo), Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) a Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)“, „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)“ je zhotovení tří samostatných dokumentací a získání povolení záměru pro jednotlivé stavby v tomto rozsahu:
a) Úplný popis změn oproti záměru, ke kterému byl vydán Závěr zjišťovacího řízení, respektive Závazné stanovisko EIA včetně vyjádření autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., zda změny záměru mohou mít významný vliv na životní prostředí.
b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.
f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“).
g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 197 118 967 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy