Contract: Soubor staveb Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská; Olomouc, Nerudova; Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 13979
System number: P23V00001599
Contracting authority registration number: 61723178
Date of commence: 15.11.2023
Tender submit to: 29.11.2023 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Soubor staveb Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava; Ostrava, Muglinovská; Olomouc, Nerudova; Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Do názvu z kapacitních důvodů dané buňky nebylo možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:

Soubor staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v realizační fázi stavby s názvem

Soubor staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 160 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance