Contract: Lipník n. B. – Drahotuše, BC _ Technická pomoc investorovi při realizaci stavby

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 13942
System number: P23V00001562
Contracting authority registration number: 61723177
Date of commence: 13.11.2023
Tender submit to: 27.11.2023 11:00

Title, type and description of contract

 • Title: Lipník n. B. – Drahotuše, BC _ Technická pomoc investorovi při realizaci stavby
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmět VZ:

Předmětem zakázky je Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“. Cílem bude oprávněné, zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD a SFDI na základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti prováděné „IN SITU“.

TPI rozhodně představuje:

• účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů stavebních prací; kontrola fakturace stavby, sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby případně spolupráce při projednání nových požadavků vzniklých v průběhu realizace se správními, dohledovými, inspekčními a stavebními úřady, s autorským dozorem a především správcem stavby, který vykonává technickým dozorem stavebníka (TDS)
• sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího řešení důsledků případného nesouladu
• sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDS a správce stavby
o identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS
o prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná stanoviska k jednotlivým případům
o posouzení nárokovosti na časový a finanční Claim
o kontrola efektivního, a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem
o součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich zdůvodnění a vypořádání;
změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 105 "Změny během výstavby", v platném znění)
o důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací

Dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené činnosti
Písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku TDS k vyjádření
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 2 156 400 Kč without VAT

Place of performance

 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses