Veřejná zakázka: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13558
Systémové číslo: P23V00001179
Evidenční číslo zadavatele: 61723116
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035566
Datum zahájení: 08.08.2023
Nabídku podat do: 11.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.

Účelem stavby je rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) – Křižanov (mimo), zvýšení maximální rychlosti, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti. Účelem veřejné zakázky je i zajištění součinnosti týkající se díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy o dílo, tj. týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech návazných zařízení, která mají softwarové rozhraní se zabezpečovacím zařízením, dodaných v rámci plnění této veřejné zakázky.

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“, jejímž cílem je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.

Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 2 291 943 688,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.


Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 065 575 014 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazených změn závazků ze smlouvy, činnosti publicity a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí
  2 065 575 014,- Kč (bez DPH).

  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka
  2 291 943 688,- Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky