Zakázka: Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11829
Systémové číslo: P22V00000670
Evidenční číslo zadavatele: 61722076
Datum zahájení: 09.08.2022
Nabídku podat do: 23.08.2022 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění a podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
Součástí díla je rovněž zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
Součástí předmětu plnění je zpracování ekonomického hodnocení podle platné rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, přílohy č. 8 „Obecná metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb“ a dalších platných pokynů MD a SŽ. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.
DSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
DSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 167 849 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky