Zakázka: Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 11814
Systémové číslo: P22V00000655
Evidenční číslo zadavatele: 61722068
Datum zahájení: 02.08.2022
Nabídku podat do: 15.09.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie – Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Předmětem stavby je rekonstrukce severní části výpravní budovy včetně optimalizace prostor v železniční stanici Karviná hl.n.. V uvedené části budovy proběhne odbourání 2.NP a části 1.NP, výměna střešní krytiny a fasádních výplní otvorů, zateplení fasády, výměna vnitřních rozvodů, v rámci dispozičních změn bude zřízená kolárna vč. možnosti dobíjení elektrokol. V halové části výpravní budovy dojde k rekonstrukci stávajících veřejných WC, ke zpřístupnění ochozu vč. přípravy na případné komerční využití.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy analogicky dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 32 490 111 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy