Veřejná zakázka: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n.L. - Cheb - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002017
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P17V00000105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.08.2012
Nabídku podat do: 31.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení traťové rychlosti Ústí n.L. - Cheb - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování přípravné dokumentace (dále PD) souboru opravných prací a realizační dokumentace zabezpečovacího zařízení a pro ostatní soubory a objekty, ktere budou dotčeny zvýšením trat'ové rychlosti, v souladu se zadávací dokumentací. Základním podkladem pro zpracování dokumentace je technická dokumentace zadavatele - podklady správce pro zpracování dokumentace souboru opravných prací ,Zvýšení trat'ove rychlosti Ústí n.L. - Cheb - projektová dokumentace".
Dokumentace rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby. Zhotovitel dokumentace musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení.
a) PD stavby bude zpracována dle zadavací dokumentace. PD stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 ,Dokumentace pro přípravu staveb na
železničních drahách celostátních a regionálních", vydané pod č.j.:13 511106-0P dne 30.06.2006,ve zněni Změny č. 1, vydané pod Č. j.: 24052/10/0TH s platností od 01.06.2010, přílohy č. 6 k
opatření ČD DDC Č. j. 1009/94-07 ,Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č. j.: 1213311998 ze dne 30.11.1998, ve znění pozdějších změn a dodatku č. 11 k opatření VŘ DDC č. j.: 1009/94 (Úvodní list) č. j.: 100/03-KVŘ DDC ze dne 16.01.2003.
b) PD stavby bude zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (č. j.: S 501/2010-0KS ze dne 08.01.2010 s účinností od 01.02.2010, třeti aktualizované vydání, změna č. 7). Nákladová část bude zpracována dle platného znění Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod Č. j.: 4 124/04-0I dne 08.11.2004 s učinností od 01.12.2004 ,Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů".
c) Struktura a tvar digitální dokumentace musí být vytvořena dle ,Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č. j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998 v platném znění a dle aktualizovaného "Prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" (č.j. 234711999-07 ze dne 03.12.1999, ve znění č.j.1162/2002-07 ze dne 17.05. 2002, č.j. 1615/2003-07 ze dne 21.08. 2003 a č.j. 6154/04-0I ze dne 0 1.11.2004), v souladu se Směrnicí SŽDC č.19/2006 vydanou pod č. j.: 38562/06-0P ze dne 25.01.2007- účinnost od 01.02. 2007 ,Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC"- kromě bodu 5.9 Přilohy č.l - SW ASPE a formát *.dnr.
d) PD stavby bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázk y na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán.
Počet vyhotovení: PD - 4 x listinná forma; 2 x digitální forma
RD - 4 x listinná forma; 2 x digitální forma

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky