Veřejná zakázka: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007781
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1018
Systémové číslo: P17V00001009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644425
Počátek běhu lhůt: 16.08.2016
Nabídku podat do: 25.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem projektu je kompletní modernizace trati Plzeň hl. n. - Česká Kubice st.hr. v úseku Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) v souladu s Centrální komisí Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti (dále jen SP) „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“. Modernizací železniční tratě, mostních objektů, železničních stanic, zřízením bezbariérových nástupišť včetně zajištění bezbariérových přístupů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a energetických zařízení a rekonstrukce úrovňových přejezdů dojde k zvýšení bezpečnosti železničního provozu a prostupnosti dotčeným územím. Výrazně se sníží vibrace, emise hluku a exhalace. Modernizací trati dojde k zvýšení kapacity tratě, zkrácení cestovní doby, zvýšení atraktivity, kvality a kultury cestování.
Předmětem zadání je provedení průzkumů, zejména geotechnických v rozsahu nezbytném pro řádné zhotovení díla, ověření železničního bodového pole oprávněným geodetem, zpracování Záměru projektu („ZP“), Přípravné dokumentace („PD“) a Oznámení EIA na stavbu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“ vše v souladu s podrobnostmi uvedenými v dalších částech zadávací dokumentace.
Součástí plnění je mimo jiné dále projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány veřejné správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí pro proces EIA, územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání a součinnost až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 787 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky