Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Olomouc

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007469
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1006
Systémové číslo: P17V00000997
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 19.08.2016 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Olomouc
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování žádosti o podporu v rámci Operačního programu Doprava (2014 – 2020) pro 2. fázi projektu „Rekonstrukce žst. Olomouc“ (tzv. velký projekt).

Předmět zakázky obsahuje:

1. Zpracování aktualizace ekonomického hodnocení studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce žst. Olomouc v rámci CBA tabulek v souladu s prováděcími pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest, v platném znění, včetně slovního popisu změn, které byly v CBA promítnuty oproti původní studie proveditelnosti.

2. Zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro 2. fázi projektu (tzv. velký projekt) včetně všech povinných příloh a překladu do anglického jazyka u požadovaných částí žádosti a včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu v rámci OPD.

Zhotovitel zpracuje předmět zakázky v souladu s podmínkami příslušné Výzvy k předkládání žádostí o podporu, tj. výzvy pro předkládání fázovaných projektů v rámci OPD (2. Fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD v aktuální verzi, a to prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 190 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky