Zakázka: Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly - Česká Lípa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10054
Systémové číslo: P21V00001101
Evidenční číslo zadavatele: 61821218
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 28.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly - Česká Lípa
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro soubor staveb „Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly – Česká Lípa“. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru dle zadávacích podmínek.
Stavby souboru staveb:

1. stavba: Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Blíževedly – Česká Lípa (dále jen „Stavba 1)

2. stavba: Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Blíževedly – Česká Lípa (dále jen „Stavba 2)

Rozsah díla stavby „Stavba 1“ a „Stavba 2“ souboru staveb „Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly – Česká Lípa“ je:
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:
• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu.
• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.
Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací). Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 596 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy