Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Adamov – Blansko, BC
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Cílem stavby je komplexní rekonstrukce dvojkolejného úseku trati v km 171,708 – 178,754. Součástí stavby je rekonstrukce zastávky Adamov.
Účelem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zlepšení technického stavu řešené trati, zajištění parametrů interoperability a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Stavba „Adamov – Blansko, BC“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku prvního tranzitního železničního koridoru mezi dopravnami Adamov (žkm 171,708) a Blansko (žkm 178,754), v celkové délce 7,046 km.
Předmětem stavby jsou jak zcela nové objekty (nové ostrovní nástupiště s přístupy včetně úpravy směrového vedení obou traťových kolejí a s nimi souvisejících stavebních úprav v Adamově zastávce, protihlukové stěny, opěrné a zárubní zdi), tak i úpravy stávajících objektů (železniční svršek, spodek, nástupiště, mostní objekty, zdi, tunely, skalní svahy, trakční vedení, rozvody elektro a osvětlení, úpravy komunikací, přeložky sítí). Zásadní jsou zejména rekonstrukce tunelů, z nichž rozhodující objem prací připadá na tunely 8/1 a 8/2.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Radomíra Rečková
e-mail: Reckova@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.02.2021 10:00
Datum zahájení: 31.12.2020 10:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: