Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení, jehož součástí je pokládka kabelizace, reléového domku s venkovními prvky u přejezdu v žkm 12,162 (P7426), rekonstrukce železničního spodku, svršku a konstrukce přejezdu, včetně úprav navazující komunikace. Bude provedena drobná úprava silnice I/35. Také se bude zřizovat el. přípojka k novému releovému domku. Bude řešeno osvětlení pro nově zbudované místo pro přecházení a přeložka sloupu osvětlení, který je v kolizi s úpravou navazující komunikace. Bude vybudována světlená signalizace silnice I/35 a účelové komunikace. Bude řešena přeložka plynovodu. Bude provedena úprava stávající vodoměrné šachty. Jedná se o stavbu trvalou. Bude řešena úprava stávající opěrné zdi.
Místo plnění: Zlínský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Ing. Kamila Přerovská
e-mail: Prerovska@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.12.2023 09:00
Datum zahájení: 14.11.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: