Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní a provozní pracoviště Správy železnic v obvodu OŘ Brno - umístění klimatizačních jednotek na pracoviště se zaměstnanci Správy železnic – vypracování PD
Odesílatel Elena Gregorová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2021 12:40:36
Předmět Dodatečná informace č. 1 k ZD

Odpověď k dotazu č.1:
Posíláme novou Přílohu č.4 SoD.

Odpověď k dotazu č.2:
Projektovou dokumentaci na úpravy elektroinstalace pro každý objekt požadujeme zpracovat, tj. vždy doplnit samostatný SO Elektroinstalace. V TZ musí být uvedeny příkony zařízení a ostatní údaje pro zapojení, dimenze přívodů, úpravy rozvaděčů, jejich případné doplnění, či výměnu ve smyslu předmětných norem a požadavků správce. Výkresová část SO musí odlišit stávající a doplněná zařízení. Zpracovatel musí zpracovanou PD předložit k odsouhlasení správci - SEE.
Dokumentace skutečného provedení a výchozí revize pak budou jako samostatné položky rozpočtu pro realizaci díla.


Přílohy
- Př. 4 SoD - rozpis ceny.xls (36.50 KB)

Původní zpráva

Datum 05.05.2021 15:53:25
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dovolujeme si touto cestou položit tyto dotazy k zadávací dokumentaci:
Dotaz č. 1:
Součástí ZD jsou i příloha č. 4 SoD (rozpis ceny) a příloha č. 8 SoD (harmonogram). V příloze č. 4 jsou však i další listy a to "suma oceněné rozpisky" a "hmg". Z obsahu těchto listů však předpokládáme, že tyto další listy nejsou pro toto konkrétní zadávací řízení relevantní a tedy se neočekává jejich vyplnění či respektování.
Prosíme o potvrzení této domněnky.
Dotaz č. 2:
Předmětem díla je zpracování dokumentace stupně PDPS. Ze ZD je zřejmé, že se požaduje výměna 5 stávajících a doplnění 15 nových jednotek. Ze ZD však není zřejmé jak budou nové jednotky napojeny na rozvod nn, resp. není zřejmý rozsah takového napojení. Obecně lze předpokládat, že chladící jednotky budou napojeny jištěným vývodem z nejbližšího rozvaděče. Vedení nn bude pravděpodobně vedeno v lištách na povrchu stěn. Přílohou ZD však není žádná dokumentace či schéma elektroinstalace a tedy nelze stanovit rozsah těchto projekčních prací. Z povahy věci však předpokládáme, že správce SEE má jasnou představu o místu připojení a tedy není ani třeba PDPS úpravy elektroinstalace dodávat. Případná dokumentace skutečného provedení a výchozí revize bude již součástí vlastní dodávky díla.
Prosíme o potvrzení tohoto předpokladu.