Public contract: Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov _ Majetkoprávní příprava stavby

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 14831
System number: P24V00000653
Contracting authority registration number: 61724108
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-021943
Date of commence: 14.05.2024
Tender submit to: 14.06.2024 09:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov _ Majetkoprávní příprava stavby
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy s názvem „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“ (dále jen „Stavba dráhy“). Předmět činnosti zahrnuje smluvní zajištění pro výkupy, zatížení nemovitých věcí, nájmy pro účely stavby a případné dodání veškerých podkladů pro vyvlastňovací řízení.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím rozsahu:
• Uzavření kupních smluv
Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického práva nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění Stavby dráhy (dále jen „pozemek“), s jejich vlastníky či osobami oprávněnými s nimi hospodařit.

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (např. České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu ve lhůtě potřebné pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést Stavbu dráhy na dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení Stavby dráhy, smlouvy o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou trvale dotčeného pozemku (Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit vlastníkovi žádost o převod pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o převodu). Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy objektů a staveb určených k demolici;
• Uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen – služebností
Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby (smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu věcného břemene – služebnosti).

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení věcných břemen – služebností.
• Uzavření nájemních smluv
Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli v dokumentaci pro stavební povolení, např. pro startovní jámy apod.) a přístup na staveniště.
V případě, že předmětem dočasného záboru bude pozemek, který užívá třetí osoba pro zemědělské či jiné účely na základě pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby (např. věcné břemeno nebo právo stavby), je Zhotovitel povinen namísto nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku zajistit uzavření takové smlouvy, která Objednateli umožní užívání takového pozemku pro účely zhotovení stavby (dle okolností a výsledků projednání s účastníky užívacího vztahu se může jednat např., nikoli však výlučně, o trojstrannou smlouvu mezi vlastníkem, pachtýřem a Objednatelem, nebo o smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem a pachtýřem o přenechání propachtovaného pozemku do užívání Objednateli, jejímž předpokladem současně bude i obstarání souhlasu vlastníka s přenecháním pozemku do užívání jiné osobě, není-li již takový souhlas součástí pachtovní smlouvy, nebo o nájemní smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem a vlastníkem, jejímž předpokladem současně bude i obstarání dohody vlastníka pozemku s pachtýřem o podmínkách přerušení pachtu).

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, tedy zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků.
Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků).
Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění.
Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Při plnění předmětu Díla bude zhotovitel postupovat v souladu s uvedeným zákonem.
Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová aplikace majetkoprávní příprava staveb), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses