Contract: Implementace ETCS L1 LS Regional Havlíčkův Brod - Humpolec

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11559
System number: P22V00000400
Contracting authority registration number: 61721248
Date of commence: 09.05.2022
Tender submit to: 25.05.2022 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Implementace ETCS L1 LS Regional Havlíčkův Brod - Humpolec
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

1. Předmětem plnění je zpracování Dokumentace pro územní řízení předmětné stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP. Vše výše uvedené je požadováno zpracovat pro stavbu „Implementace ETCS L1 LS Regional Havlíčkův Brod – Humpolec“.
2. Součástí díla je i řádné vyplnění a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel přímo dotčenému správnímu orgánu, který poplatek vyměřil. Z uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen předmětný poplatek neplatit a výzvu k jeho uhrazení neodkladně postoupit Objednateli.
4. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽ. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb.
5. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.
6. Dokumentace pro územní řízení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
7. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
8. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 680 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město
 • Olomouc

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses